logo   VELKOMMEN TIL BRUDAGERlogo              

 Brudager Bylaug 
 Årsberetning Generalfors. 
 Brudager fra luften 
 Hjertestarter 
 Kalender 2017 
 Kalender 2018 
 Kalender 2019 
 Forsamlingshus 
 Forsamlingshusets Historie 
 De kedelige mænd 
 Brudager ældreklub 
 Kalender 
 Kalender 
 Barn i Brudager 
 Aktivitetskalender 
 Set og Sket 
 Børndiskotek 2010 
 Gudme 
 Tilmelding - maillister 
|
|
|
|
|
|
|
|

   

   brudager logo 2

 Brudager Bylaugs bestyrelsen 2016

                                       Formand:  Stig Duedahl    Landmålervej 20        tlf 29610547                                                       

Kasserer:    Hanne Bønløkke, Tøjsmosevej 11, tlf. 21731105.

Næstformand:   Jesper Boslund, Vejstrupvej 6, tlf. 62282955

       Sekretær:          Ane Jensen                             tlf. 62281225

      

        Bestyrelsesmedlemmer:

Claus Jensen, tlf. 20306402                                                         

 

Kjeld Jordt tlf. 22831592 

                                                                                                  

Kaj Pedersen  tlf. 50831358                                                                                             

 

Hans Peter Munch, tlf. 62252295                                                                                           

                                                                                                     

Michael Svendsen    tlf. 42450929

Webmaster  Mail : kovsen@hotmail.com

 

Supleanter:

Ulrik  Christensen tlf. 40166784

 

Bo Lauritsen tlf.  


Forsamlingshus udlejer:

Marianne Jørgensen tlf. 27742715

Mail. Brudagerbylaug@gmail.com

                                                                                                                Oldermandsbidrag:

                                                                                                                1 Medlem 80,00 kr.

                                                                                                                2 Medlem 150,00 kr.

                                                                                                       Bank: Reg. 0847  Konto. 402427

                                                                                                               Mobilpay: 27742715

 

 

Vedtægter for Brudager Bylaug.

§ 1

Foreningens navn er, Brudager Bylaug, Brudager Bygade 11, Brudager, 5882 Vejstrup.

§ 2

Foreningen har til formål at drive forsamlingshus i Brudager. Formålet er at stille lokaler til rådighed for
foreningsaktiviteter, kulturelle formål og private selskaber.

§ 3

For så vidt der ved foreningens drift efter afskrivning fremkommer overskud, der ikke er medgået til udligning af underskud fra tidligere år eller henlæggelse af eventuelt fremtidigt udnerskud, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger. De foreningen tilhørende midler skal indsættes på bank- eller sparekassebog lydende på foreningens navn eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

§ 4

Medlemmer er beboere i Brudager Sogn, og som medlemmer optages enkeltpersoner med tilknytning til Brudager sogn. Hvert enkelt medlem indbetaler et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen. De hæfter ej heller for foreningens gæld eller eventuelle driftsunderskud. Medlemsbevis giver adgang til een stemme på foreningens generalforsamling. Medlemsbeviser kan ikke overdrages, ej heller overgå til arvinger. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkedelse at et medlem godkendes på den efterfølgende generalforsamling.

§ 5

Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kontingent, offentlige og private tilskud,
indsamlinger og arrangementer, belåning og udlejning af foreningens lokaler.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Spørgsmål om vedtægtsændringer og salg af ejendom skal vedtages på generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis blot eet medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. En beslutning om foreningens opløsning er dog kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne giver møde på generalforsamlingen og der ved almindeligt stemmeflertal stemmes for opløsning. Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlingern, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til idætslige og / eller kulturelle formål i Brudager Sogn.

§ 7

Til genralforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert kontingentbetalende medlem over 18 år har een stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse. Indkaldelse til genralforsamling sker ved omdeling af sedler.

Dagsorden ifølge lovene.

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, fastelavnsmandag. Dagsorden skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning aflægges til godkendelse.

3. Revideret klokkeregnskab forelægges til godkendelse.

4. Revideret forsamlingshusregnskab forelægges til godkendelse.

5. Indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.)

6. Forslag til kontingent

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen, (for en 2 års periode.)

9. Valg af revisor ((2) hver for en 2 års periode.

10. Valg af revisorsupleant.

11. Eventuelt. (herunder kan intet vedtages.)

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 30% af medlemmerne skriftlig overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 3 medlemmer.

§ 11

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte de udvalg, som den finder nødvendige, så arbejdet kan ledes og fordeles hensigtsmæssigt. Bestyrelsen tager initiativ overfor generalforsamlingen til fornyelser eller udvidelser, ansætter og afskediger værtsfolk og fastsætter lejen til de forskellige anvendelser af forsamlingshuset. Bestyrelsen er bemyndiget til at foranledige optagelse af lån, hver der til sikkerhed for sådanne, skal pantsættes foreningens faste ejendomme med tilbehør, endelig godkendelse skal dog ske på generalforsamlingen. Over det på møderne passerede føre protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 4 medlemmer anser det for påkrævet.

§ 12

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab og status afleveres senest den 30. januar til bestyrelsen i revideret stand.

§ 13

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
(Fuldmagt kan udstedet af bestyrelsen, jf. dog 6)

Disse vedtægter annullerer tidligere vedtægter, vedtægterne revideret efter genralforsamlingen FEB 2003.